Bất ngờ xuất hiện xe của thần đèn Aladdin trên phố