Lịch sử Lexus RX qua 4 thế hệ – Tốt và… luôn phải tốt hơn nữa